Allmän dataskyddsförordning EU 2016/679 (GDPR)

Vad är en personuppgift?

En personuppgift är all typ av information som direkt eller indirekt kan kopplas till en levande person. Det kan till exempel vara namn, personnummer, bild, adress eller andra kontaktuppgifter.

Vad innebär behandling av personuppgifter?

Behandling av personuppgifter är till exempel att samla in, lagra, gallra, läsa, sprida, arkivera, kopiera eller radera personuppgifter.

Varför behandlar gymnasieantagningen personuppgifter?

Gymnasieantagningen i Östergötlands län behöver spara och behandla personuppgifter om dig som namn, personnummer, adress, telefonnummer, e-postadress samt betyg. Syftet med en sådan behandling är att kunna handlägga din ansökan och antagning till gymnasieskolan och anpassade gymnasieskolan. De uppgifter du inte lämnat själv har hämtats från folkbokföringen, din tidigare skola eller andra antagningskanslier.

Gymnasieantagningen tillämpar gällande integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter. Den rättsliga grunden för att behandla dina personuppgifter är myndighetsutövning. Dina uppgifter kommer att sparas i enlighet med respektive kommuns dokumenthanteringsplan.

De personuppgifter vi behandlar om dig kan komma att delas med en tredje part, förutsatt att vi är skyldiga att göra så enligt lag. Däremot kommer vi aldrig att överföra dina uppgifter till ett land utanför EU. De som kan få dina uppgifter vidare är skolan du sökt eller andra antagningskanslier. 

Hur länge sparas dina personuppgifter?

Gymnasieantagningen sparar dina personuppgifter så länge som det är nödvändigt för att utföra rättsliga förpliktelser, myndighets- eller avtalsåtaganden gentemot dig och så länge det krävs enligt fastställda rutiner för gallring, vilket för närvarande är 4 år. 

Så kontaktar du personuppgiftsansvarig för att få information om vilka personuppgifter som finns om dig

Personuppgiftsansvarig är ansvarig nämnd i respektive kommun. Du har rätt att kontakta personuppgiftsansvarig i din kommun för att få information om vilka uppgifter som finns om dig, för att begära rättelse, att begära att vi begränsar behandlingen samt för att göra invändningar eller begära radering av dina uppgifter. Du kan också kontakta dataskyddsombudet med allmänna frågor.

Kontaktuppgifter till Linköping

E-post: Bildningsnämnden
E-post: Dataskyddsombudet
Mer information hittar du på Linköpings kommuns webbplats: Besök Linköpings kommuns webbplats

Kontaktuppgifter till Norrköping

E-post: Utbildningsnämnden 
E-post: Dataskyddsombud
Mer information hittar du på Norrköpings kommuns webbplats: Besök Norrköpings kommuns webbplats

Klagomål till tillsynsmyndigheten

Om du är missnöjd med vår behandling av dina personuppgifter har du rätt att lämna klagomål till tillsynsmyndigheten, som är Integritetsskyddsmyndigheten.

Kontakt till Integritetsskyddsmyndigheten

E-post: Integritetsskyddsmyndigheten