Fri kvot

 

Ansökan till nationellt gymnasieprogram inom fri kvot

Enligt Gymnasieförordningen 7 kap 3 § ska ett begränsat antal platser avsättas för elever som på grund av särskilda omständigheter bör ges företräde framför de övriga sökande, eller kommer från skolenheter vilkas betyg eller omdömen inte utan vidare kan jämföras med betygen från grundskolan. Antalet fri kvot-platser ska utökas om utlandssvenska elever (enligt 29 kap. 7 § Skollagen) söker till en utbildning. Huvudmannen beslutar om antalet platser.

Det här innebär att om din studieförmåga tillfälligt har försämrats (t.ex. pga. sjukdom eller att du eller en närstående har drabbats av allvarliga problem) kan du ansöka om att dina val prövas i fri kvot. Huvudmannen för den utbildning du sökt bedömer om dina skäl är tillräckliga. Att antas i fri kvot innebär företräde till en utbildningsplats framför elever som har högre meritvärde. Därför godtas bara starka skäl.

Det är endast möjligt att söka inom fri kvot för nationella program i Östergötland. För att bedömas i fri kvot måste man vara behörig till aktuellt program. Läs mer om behörighet här.

Observera att inom Linköpings kommunala skolor söker du endast till program, inte till specifik skola.

Beslut om antagning inom fri kvot fattas inte till preliminär antagning, utan först till slutlig antagning. 

Utländska betyg

Utländska grundskolebetyg kan inte jämföras med svenska betyg. Du som söker gymnasieplats med utländska betyg kommer därför att prövas i fri kvot. Du måste vara behörig, dvs. godkänd i svenska eller svenska som andraspråk (gäller ej vid ansökan till IB), engelska och matematik. Du måste också ha den särskilda behörighet som krävs till det program du sökt (läs mer om behörighet här). Sökande från nordiska länder (Finland, Danmark, Norge och Island) behöver inte betyg i svenska för att uppnå behörighet förutsatt att betyget i det nordiska språket är godkänt. Huvudmannen för den utbildning du sökt bedömer om dina kunskaper motsvarar behörighetskraven.

Utländska betyg som skickas in måste vara översatta om de är på annat språk än svenska, norska, danska eller engelska.

Blankett

Blankett för ansökan i fri kvot hittar du här. Tänk på att skicka med alla bilagor såsom intyg, underlag och eventuella översatta betygsdokument från utländsk skola. Endast uppgifter som finns skriftliga kan tas hänsyn till vid ansökan.

Sista ansökningsdag

Sista ansökningsdag för ansökan i fri kvot är samma som sista ansökningsdag för den vanliga gymnasieansökan, vid omvalsperiodens slut.

Fler frågor?

För mer information, kontakta din studie- och yrkesvägledare eller den gymnasieantagning du tillhör.