Dispens engelska

Enligt Skolverket är denna bestämmelse avsedd att tillämpas restriktivt.

 

Du som inte har haft möjlighet att läsa engelska under stora delar av din tid i grundskolan har möjlighet att söka dispens från kravet på godkänt betyg i engelska.

Reglerna om dispens från kravet på godkänt betyg i engelska finns i 16 kap 32 § Skollagen.

Att beviljas en dispens från kravet på godkänt betyg i engelska innebär att du får ett undantag från kravet på godkänt betyg i engelska vid antagningen, men det är inte ett undantag från kravet att läsa grundskoleengelska. Du läser både grundskoleengelska och engelska på gymnasienivå under gymnasietiden.

Det är huvudmannen för respektive gymnasieskola som avgör om du beviljas dispens från kravet på godkänt betyg i engelska till sökt utbildning. För att kunna beviljas dispensen krävs att du bedöms ha förutsättningar att klara studierna på sökt program.

Dispens från kravet på godkänt betyg i engelska kan sökas till nationella program, men inte till introduktionsprogrammen.

Hur ansökan går till
Ansökan om dispens från kravet på godkänt betyg i engelska görs på en särskild blankett med bilagor som din studie- och yrkesvägledare hjälper dig med. Det är din avlämnande grundskola som lämnar underlag för bedömning. Ansökan utan bilagor hanteras inte.

Beslut om dispens från kravet på godkänt betyg i engelska fattas inte till den preliminära antagningen i april, utan först till den slutliga antagningen. Antagningen är klar i början av juli.

Sista ansökningsdag
Sista ansökningsdag för ansökan om dispens från kravet på godkänt betyg i engelska är samma som sista ansökningsdag för den vanliga gymnasieansökan, vid omvalsperiodens slut.

Fler frågor?
För mer information, kontakta din studie- och yrkesvägledare.