Behandling av personuppgifter

Gymnasieantagningen i Östergötlands län behöver spara och behandla personuppgifter om dig så som namn, personnummer, adress, telefonnummer, e-postadress samt betyg. Syftet med en sådan behandling är att kunna handlägga din ansökan och antagning till gymnasieskolan och gymnasiesärskolan.

Vi tillämpar gällande integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter. Den rättsliga grunden för att behandla dina personuppgifter är samtycke och/eller myndighetsutövning. Dina uppgifter kommer att sparas i enlighet med verksamhetens dokumenthanteringsplan.

De personuppgifter vi behandlar om dig kan komma att delas med en tredje part, förutsatt att vi är skyldiga att göra så enligt lag. Däremot kommer vi aldrig att överföra dina uppgifter till ett land utanför EU.

Personuppgiftsansvarig är ansvarig nämnd i respektive kommun. Du har rätt att kontakta oss för att få information om vilka uppgifter vi har om dig, för att begära rättelse, överföring eller för att begära att vi begränsar behandlingen samt för att göra invändningar eller begära radering av dina uppgifter. Det gör du enklast genom att kontakta den gymnasieantagning du tillhör.

Om du är missnöjd med vår behandling av dina personuppgifter har du rätt att lämna klagomål till tillsynsmyndigheten Datainspektionen.